Vilkår for pakkereiser

Avbestillingsregler for pakkereiser:

§ 2-1 definisjon pakkereise; Med en pakkereise menes et på forhånd tilrettelagt arrangement som varer i mer enn 24 timer el. omfatter overnatting, som selges el. markedsføres til en samlet pris og som inneholder minst to av følgende elementer; transport, innkvartering, andre turisttjenester.

Hovedregel for pakkereiser gjelder etter lov om pakkereiser (NRF 03).

  • Avbestilling av reisen senest 15 dager før avreise; Refusjon av hele beløpet minus depositum.
  • Avbestilling av reisen mellom 14 og 4 dager før avreise; Refusjon av 50 % av reisens pris
  • Avbestilling av reisen 3 dager el. senere før avreise; Ingen refusjon ut over flygebyrer som arrangøren ikke skal betale.

Flyreiser; Fullprisbilletter kan refunderes når som helst.

Rabatterte billetter kan være umulig å refundere eller ha begrensninger i refusjonsadgangen til flyselskapene.
Disse bestemmelsene skal fremgå av billett betingelsene.

Force majeure; (Naturkatastrofer, krig, alvorlige tilstander med smittsomme sykdommer o.l.)

Ved force majeure settes pakkereisereglene til side og kunden gis rett til å kansellere og få full refusjon. (pakkereiselovens §4-1)
«Frykt» som ikke er begrunnet i objektiv risiko for helse og liv er ikke force majeure.
Ved vurdering om en slik situasjon er tilstede vil uttalelser fra norske myndigheter ha stor vekt.

Avbestillingsforsikring /beskyttelse dekker kun kansellering ved plutselig og alvorlig sykdom som skal dokumenteres av lege.
Avbestillingsbeskyttelse utgjør et administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr. 250.

Arrangørens rett til å kansellere reisen uten erstatningsplikt;

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser som er satt som vilkår for å arrangere reisen.
For reiser av spesielt kort el. lang varighet kan fristen endres dersom dette tydeliggjøres i vilkårene til kunden.

Kundens plikter:

  • Kunden plikter å innbetale det avtalte vederlag som gjelder for pakkereisen innen tidsfrist. Mislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.
  • Kunden plikter å gi arrangør de relevante informasjoner som han forstår el. bør forstå ha vesentlig betydning for pakkereisen.
  • Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser som arrangøren setter.
  • Kunden plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendig for reisen.
  • Kunden plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendig for reisen. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt. Den reisende plikter å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise.

Reklamasjonsfrist:

Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter.
Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til , må kunden så vidt mulig reklamere på stedet.
Klage må fremsettes til utsalgsstedet senest 4 uker etter reisens avslutning.